Conformiteit/Non Conformiteit

  

Conformiteit-beginsel

"Een product moet voldoen aan de eigenschappen die je als consument redelijkerwijze mag verwachten."

In Nederland blijft de verkoper niet slechts tijdens de garantie, maar in feite onbeperkt aansprakelijk, zolang dat tenminste redelijkerwijs kan worden verlangd.


Stel dat een product een gebruiksduurverwachting heeft van 8 jaar en na 6 jaar doet zich een gebrek voor, dan is de verkoper hierop volgens ons recht alsnog aan te spreken. Dit laatste is geregeld in artikel 17, lid 2 BW7:. Dat zegt dat degene die iets verkoopt (een artikel of een dienst) de plicht heeft een goed product te leveren.


Dit is het zogenaamde conformiteitbeginsel. Dit houdt in dat het product moet voldoen aan de verwachtingen die je als consument redelijkerwijs mag hebben. Zo mag je verwachten dat een auto niet binnen drie jaar een defect heeft aan de aandrijving, tenzij het gaat om normale slijtage dan wel het nalaten van tijdig onderhoud.


De klant heeft dus ook rechten na (buiten) de garantietermijn. Maar; dit betekent niet dat het altijd kosteloos moet. Bijvoorbeeld daar waar slijtage zich voordoet zijn de kosten redelijkerwijs voor de consument, perslot van rekening heeft het apparaat een tijd goed gefunctioneerd.


Wettelijke garantie

U heeft wettelijk gezien recht op een deugdelijk product. De eerste twaalf maanden na aanschaf profiteert u bovendien van een verlichting van bewijslast. Als het product binnen twaalf maanden na de aanschaf kapot gaat of een mankement vertoont, dan moet de verkoper aantonen dat dat door uw schuld gekomen is. Anders hebt u recht op kosteloos herstel of vervanging van het product of als dat niet mogelijk is op teruggave van de aankoopprijs.


Verkopers- of fabrieksgarantie

Daarnaast kan de verkoper of de fabrikant u een speciale garantietermijn geven. Hij garandeert hiermee dat u een bepaalde periode goed gebruik zou kunnen maken van wat hij aan u heeft geleverd. Ook dan heeft u recht op herstel of vervanging of als dat onmogelijk is teruggave van de aankoopprijs


Koopovereenkomst met de verkoper

Bij aanschaf van een product gaat u een koopovereenkomst aan met de verkoper. Die is degene die u een deugdelijk product moet leveren; hij mag u bij een slecht (ondeugdelijk) product niet doorverwijzen naar de fabrikant. De verkoper moet zelf voor een oplossing zorgen. De verkoper kan op zijn beurt vervolgens wel zelf aankloppen bij de producent, maar daar hebt u als consument niets mee te doen.


Geen overeenkomst met de fabrikant

Met de fabrikant hebt u geen overeenkomst gesloten. Gaat u met uw ondeugdelijk product toch direct naar de fabrikant, dan is deze vrij om aan de garantie allerlei beperkingen te verbinden. Fabrieks- of verkopersgarantie kunnen overigens nooit afbreuk doen aan uw rechten volgens de wet; die gelden altijd.


Economische levensduur / Gebruiksduurverwachting

Als consument kan je niet verwachten dat een apparaat gedurende de gehele levensduur geen gebreken gaat vertonen. Bepaalde onderdelen, ook bij normaal gebruik, zijn aan slijtage onderhevig en kunnen na verloop van tijd vervangen moeten worden. Voor het vervangen van aan slijtage onderhevig onderdeel kan dan ook geen beroep op non-conformiteit worden gedaan.


Slijtage gevoelige onderdelen

Bij normale slijtage van een onderdeel kunnen de kosten gewoon aan de consument in rekening worden gebracht, ook als de normale levensduur nog lang niet is verstreken. Bij slijtage delen spreekt men vaak over: afdichtingen, slangen, kunststof- en rubber delen, bewegende delen, draaiende delen, aandrijfsnaren, motoren, remblokken, banden, koppeling, schokdemper, scharnieren, verwarmingselementen maar ook over elektronica en displays etc.


Europese wettelijke garantietermijn

Veel ondernemers en consumenten menen dat er een Europese wettelijke garantie bestaat van twee jaar. Dit is een misverstand.


Europese Richtlijn Koop en Garantie

In de Europese Richtlijn Koop en Garantie is weliswaar een wettelijke termijn van twee jaar opgenomen, maar dit is een vervaltermijn voor de aansprakelijkheid van de verkoper en geen garantietermijn. De vervaltermijn houdt in dat de verkoper niet aansprakelijk is voor gebreken die zich pas na twee jaar openbaren. Dit betekent dat de consument met gebreken aan een duurzaam product na twee jaar niet meer bij de verkoper terecht kan.


De Nederlandse regelgeving

Volgens de Nederlandse regelgeving heeft de consument altijd recht op een deugdelijk product, ook na het verloop van twee jaar. Nederland biedt de consument dan ook een ruimere bescherming dan de Europese Richtlijn.

Conformiteit

"De verkoper is verplicht een product te leveren dat met het consumentenrecht in overeenstemming is."

Artikel 17, lid 2 BW7:

Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.


De bescherming van de consument bij de koop van goederen

De Europese richtlijn "betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen" ((EU) 2019/771 Consumentenkoop) beoogt een gemeenschappelijk minimumniveau van consumentenbescherming te scheppen, ongeacht de plaats van aankoop van de goederen binnen de Europese Unie. Met de Wet van 20 april 2022 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG, en van Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019. Het wetsvoorstel treedt op 27-04-2022 in werking.


De Europese richtlijn en het Nederlandse wetsvoorstel voor consumentenkoop en garantie

Met de invoering van de richtlijn wil de Europese Unie een gezamenlijke minimumregeling voor consumentenbescherming tot stand brengen. De wetgeving van de lidstaten betreffende de verkoop van consumptiegoederen laat momenteel onderling nog grote verschillen zien. Om ervoor te zorgen dat de consument in alle landen van de Europese Unie min of meer dezelfde bescherming geniet, is besloten tot een harmonisatie van de consumentenkoop en garantie. De richtlijn is tevens bedoeld om concurrentievervalsing tegen te gaan


De richtlijn bevat onder meer een opsomming van de verplichtingen van de verkoper en de rechten van de consument als een product niet aan de verwachtingen voldoet die de consument mocht hebben. De verkoper kan de rechten van de consument op geen enkele wijze inperken. Garanties van verkopers of producenten zijn bindend en mogen de consument niet misleiden.

Het Nederlandse wetsvoorstel voor consumentenkoop en garantie is de implementatie van de Europese richtlijn.


Consumentenkoop

De wet biedt de consument meer zekerheden. Consumentenkoop is een koopovereenkomst tussen een professionele verkoper en een particuliere koper. Het gaat daarbij om de koop van een roerende zaak. Het kan daarbij gaan om de koop van levensmiddelen, maar ook om de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen, zoals een wasmachine of een auto. Kortom, alle goederen die voor particulier gebruik door beroepsmatige verkopers worden aangeboden.

De consumentenkoop geldt nadrukkelijk voor producten. De regeling geldt niet voor diensten, zoals het boeken van een reis, het afsluiten van een verzekering of het aangaan van een lening.


Niet van toepassing indien:

 1. Een consument een product koopt van een particulier
 2. Voor iemand die een product koopt in het kader van zijn beroep of bedrijf
 3. Bij de koop van een onroerende zaak, zoals een huis

Naast de algemene bepalingen voor consumentenkoop gelden bijzondere regels indien de consument via internet, per telefoon, post of fax een product of dienst koopt.


De belangrijkste bepalingen

Van de belangrijkste bepalingen uit de Europese richtlijn en de Nederlandse wet wordt hieronder een samenvatting gegeven. De samenvatting geeft alleen de grote lijnen weer. De samenvatting geeft dus niet alle bepalingen en alle uitzonderingen daarop weer. Aan deze tekst kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.


De verplichtingen van de verkoper

De verkoper is verplicht het product aan de koper af te geven. Hierdoor wordt de koper eigenaar. Betaalt de consument later of in termijnen, dan kan de verkoper echter bedingen dat hij eigenaar blijft totdat hij de totale koopsom van de koper heeft ontvangen.


 1. De verkoper is verplicht een product te leveren dat met de koopovereenkomst in overeenstemming is: Het product moet voldoen aan de eigenschappen die je mag verwachten bij normaal gebruik. Met een auto moet je kunnen rijden en remmen. Op een pc moet je zonder problemen een tekstverwerkingsprogramma kunnen draaien. Met een wasautomaat moet je kunnen wassen.
 2. De koper mag verwachten dat een product de eigenschappen bezit die door de verkoper zijn toegezegd. Heeft de koper bijvoorbeeld verteld dat hij een auto nodig heeft om met zijn caravan naar de Ardennen te gaan, dan moet de auto daartoe in staat zijn. Het kan dus van belang zijn om de verkoper te vertellen waarvoor het product gebruikt zal worden.
 3. Een verkoper is niet alleen gebonden aan zijn eigen mededelingen. Als de fabrikant reclame voor het product maakt, kan de koper daar rechten aan ontlenen (zie ook "Garanties"). Voldoet het product niet aan de in de reclame toegezegde eigenschappen, dan kan de koper de verkoper hierop in principe aanspreken.
 4. Draagt de verkoper zorg voor de installatie van het product, maar voert hij de installatie ondeugdelijk uit, dan geldt dit als een gebrek aan overeenstemming van het product aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt als de koper zelf het product installeert, maar de bijgevoegde montagevoorschriften gebreken vertonen, waardoor het eindresultaat tegenvalt.

De verplichtingen van de koper

Tenzij anders is afgesproken, vindt de betaling van de koopsom plaats bij ontvangst. Wordt het product later geleverd of kan het product niet meteen worden meegenomen, dan hoeft de koper nooit meer dan de helft van de koopprijs vooruit te betalen.

Betaalt de koper de koopprijs niet of niet tijdig, dan kan de verkoper eisen:

 1. dat de koper alsnog de koopprijs betaalt
 2. dat de koper de kosten vergoedt die de verkoper hiervoor heeft moeten maken (de zogenaamde incassokosten); en
 3. dat de wettelijke rente over de koopprijs wordt vergoed. De wettelijke rente is verschuldigd vanaf de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.

In plaats hiervan kan de verkoper ook eisen dat de overeenkomst wordt ontbonden. In dat geval kan hij vergoeding eisen van de door hem geleden schade.


Een defect aan het product

Als een product na aanschaf defect gaat, kan de koper de verkoper in bepaalde gevallen voor het defect aanspreken. Het moet wel gaan om een defect dat op het moment van aflevering aanwezig was, ook al openbaarde het defect zich pas later.


 1. Openbaart zich binnen twaalf maanden na aanschaf een defect, dan wordt vermoed dat dit het gevolg is van een gebrek in het product, dat reeds bij aflevering bestond. De verkoper zal moeten aantonen dat hiervan geen sprake is. Deze regel geldt niet indien dat niet past bij het type product, zoals bijvoorbeeld bij bederfelijke levenswaren of feestballonnen.
 2. De verkoper is eveneens aansprakelijk indien hij het uitblijven van het defect heeft gegarandeerd.
 3. Zonder een dergelijke garantie gaat het om de vraag of de koper mocht verwachten dat het defect zich in deze periode zou kunnen openbaren. Het is dus zeker niet zo dat de verkoper voor elk defect kan worden aangesproken. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van tal van omstandigheden, zoals de aard van het product, bijvoorbeeld of het een merkartikel is, de prijs, de intensiteit van het gebruik en andere factoren. Van een goedkoop horloge mag bijvoorbeeld niet dezelfde levensduur (gebruiksduurverwachting) worden verwacht als van een kostbaar horloge. Bovendien kan het defect veroorzaakt zijn door een verkeerd gebruik van het product door de koper.
 4. De consument is zelf verantwoordelijk voor defecten die optreden door het niet volgen van de gebruiksaanwijzing, geen tijdig en/of onjuist onderhoud, foutief of verkeerd gebruik van een product.

Wat kan de koper eisen?

Indien een product niet voldoet aan de verwachtingen die de koper daarvan mocht hebben, kan hij eisen:

 1. dat de verkoper het ontbrekende alsnog levert. Indien het geleverde product niet compleet is, kan de koper levering van het ontbrekende onderdeel eisen.
 2. dat het product wordt hersteld of vervangen. In principe kan de koper een keuze maken tussen het laten herstellen of vervangen van een defect product. Een keuze is echter niet altijd mogelijk. Soms is herstel zo duur, dat dit niet gevergd kan worden van de verkoper. Of is het gewoonweg eenvoudiger en goedkoper om het product te vervangen. Het omgekeerde, wel herstel maar geen vervanging, komt ook voor. Van een auto met een klein defect, kan de koper in redelijkheid enkel het herstel van het defect vorderen. Eist de koper herstel of vervanging van het product, dan is de verkoper verplicht om dit binnen redelijke termijn en zonder teveel overlast voor de koper te doen. De verkoper kan hiervoor geen kosten in rekening brengen.
 3. dat de verkoper een gedeelte van de koopprijs terugbetaalt. Terugbetaling van een gedeelte van de koopprijs en ontbinding van de koopovereenkomst. Is herstel en vervanging van het product onmogelijk of kan dit niet verlangd worden van de verkoper, dan kan de koper de koopovereenkomst ontbinden, of eisen dat een gedeelte van de koopprijs wordt terugbetaald.
 4. dat de koopovereenkomst wordt ontbonden.

De koper kan de koopovereenkomst schriftelijk ontbinden. Hij moet het product aan de verkoper teruggeven en de koper krijgt zijn geld terug. In de plaats daarvan kan de koper ook, eveneens schriftelijk, van de verkoper verlangen dat deze een deel van de koopprijs terugbetaalt. Welk deel van de koopprijs hij kan terugvragen is afhankelijk van de mate waarin het product niet voldoet aan de verwachtingen van de koper van het product.

Wacht de verkoper te lang met het herstellen of vervangen van het product, dan kan de koper de koopovereenkomst ontbinden of een gedeelte van de koopprijs terugvorderen. Herstelt of vervangt de verkoper het product uiteindelijk wel, maar niet binnen een redelijke termijn, dan kan de koper een deel van de koopprijs terugvorderen.


Verhaal door de verkoper

Indien de koper met succes een van de rechten heeft uitgeoefend die genoemd worden onder "wat kan de koper eisen", dan kan de verkoper schadevergoeding vorderen van degene van wie hij het product heeft gekocht (zijn "voorschakel"). Voorwaarde hiervoor is wel dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de reden waarom het product niet voldoet aan de verwachtingen van de koper. Is hij daar niet verantwoordelijk voor, dan kan hij zijn schade verhalen bij zijn voorschakel. Dit verhaalsrecht van de verkoper kan door zijn voorschakel niet contractueel worden uitgesloten.


Garanties

De verkoper kan de koper extra garanties geven, bovenop de wettelijke rechten. Een garantiebewijs kan de wettelijke rechten van de koper echter niet inperken. Als de garantie bijvoorbeeld vermeldt dat het product gedurende éën jaar na aanschaf gratis wordt gerepareerd, ontneemt dit de koper niet het recht om de vervanging van het product te eisen.


De verkoper of de producent garandeert bijvoorbeeld dat een horloge zeker 25 jaar zal werken. Gaat het horloge eerder stuk, dan krijgt de koper een nieuwe. De koper kan, indien reparatie mogelijk is, ook verlangen dat het horloge wordt gerepareerd.


Vaak biedt een verkoper tegen een extra bedrag bovenop de koopsom een aanvullende garantie in de vorm van een service-verzekering. Een koper doet er verstandig aan goed te overwegen wat hij hierdoor extra krijgt bovenop de wettelijke rechten die de consument al heeft. De service-verzekering biedt mogelijk niet veel meer dan de koper al aan wettelijke rechten heeft.


De garantie moet op duidelijke en begrijpelijke wijze de rechten of vorderingen van de koper bevatten. Voorts moet de garantie de naam en het adres van de verkoper of de producent vermelden en de duur en het gebied waarvoor de garantie geldt.


Reclame-uitingen vallen eveneens onder de garantie. Bij de aanschaf van het product kan de koper verlangen dat deze garantie op papier wordt verstrekt. De verkoper of fabrikant mag deze gegevens echter ook per e-mail of per diskette verstrekken.


De ontevreden koper

De koper die een klacht heeft over een product moet niet te lang wachten met het ondernemen van stappen. In principe heeft hij vanaf het ontdekken van een defect twee maanden de tijd om de verkoper van zijn klacht op de hoogte te brengen. Wacht de koper langer dan twee maanden, dan verspeelt hij zijn rechten. De koper verspeelt bovendien zijn rechten, als hij niet binnen twee jaar na de klacht actie onderneemt.


De koper en verkoper moeten proberen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. In principe heeft de koper de keuze. Meestal wordt het product gerepareerd of geruild. Wordt de koop in onderling overleg ontbonden, dan hoeft de koper geen genoegen te nemen met een tegoedbon.


Biedt de verkoper geen oplossing aan, dan moet de koper hem op zijn plichten wijzen en meedelen wat hij van de verkoper eist. Een dergelijke aanmaning kan het beste per aangetekende brief worden verstuurd.


Bezorgkosten

De koper kan met de verkoper afspreken dat deze het product thuis bezorgt. Tenzij bij de aankoop anders is afgesproken, zijn de bezorgkosten voor de verkoper. De verkoper moet in het laatste geval de kosten apart vermelden, of duidelijk maken hoe hij deze berekent.


Ongevraagd toezenden

Het ongevraagd toezenden van een product is verboden. Wordt een product toch ongevraagd toegezonden in de hoop dat het product wordt gekocht, dan mag de ontvanger het product behouden zonder dat hij er voor hoeft te betalen. Ook kan hij het product aan de verkoper terugsturen. De verzendkosten zijn in dat geval voor de rekening van verkoper.

Non Conformiteit

"Van wanprestatie is sprake wanneer de verkoper tekort schiet in de verplichting tot nakoming van een overeenkomst."

Non conformiteitsbeginsel

In de wet is geen termijn gesteld tot wanneer na aankoop de non-conformiteit beëindigt. Dit zal afhankelijk zijn van omstandigheden zoals de normale levensduur (gebruiksduurverwachting) van het product, de gebruiksintentie en de prijs. Non-conformiteit moet altijd bij de leverancier, binnen twee maanden na constatering van non-conformiteit, gemeld worden.


Non-conformiteit is een bijzondere regeling van het algemene beginsel 'wanprestatie voor koopovereenkomsten'. Van wanprestatie is sprake wanneer één van beide partijen toerekenbaar tekort schiet in de verplichting tot nakoming van een verbintenis of (koop)overeenkomst. Wanprestatie heeft als gevolg dat de tekortschietende partij schadeplichtig wordt jegens de andere partij. Wanneer er geen sprake is van toerekenbaarheid, zoals bij overmacht, dan is er ook geen sprake van wanprestatie of een verplichting tot schadevergoeding.


De Wet geeft bijzondere regels met betrekking tot een koopovereenkomst. In art 7:17 BW wordt een uitleg gegeven met betrekking tot hetgeen de koper op grond van de koopovereenkomst mag verwachten. Een belangrijke rol speelt ook de mededelingen en toezeggingen van de verkoper. Kort gezegd komt het erop neer, dat indien een verkoper een verwachting schept die moet worden waargemaakt.


De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen.


De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn.


Dit impliceert overigens niet dat de koper links en rechts 'impulsaankopen' kan doen en daarna op basis van het argument "voldoet niet aan mijn verwachtingen" meent de koopovereenkomst weer te kunnen ontbinden. Voldoet het product aan de beschrijvingen en mededelingen zoals beschreven, dan is de koop rechtsgeldig en kan deze niet ontbonden worden op basis van 'non-conformiteit'.


Om een beroep op 'non-conformiteit' te kunnen doen is het belangrijk om kort na het constateren van het tekort de verkoper (schriftelijk) hierover in kennis te stellen en daarbij aan te geven, voor zover mogelijk, wat de koper verder van de verkoper verwacht.


Als consument kan je niet verwachten dat een apparaat gedurende de gehele levensduur geen gebreken gaat vertonen. Bepaalde onderdelen, ook bij normaal gebruik, zijn aan slijtage onderhevig en kunnen na verloop van tijd vervangen moeten worden. Voor het vervangen van aan slijtage onderhevig onderdeel kan dan ook geen beroep op non-conformiteit worden gedaan.

Regres

"Schadevergoeding (schadeloosstelling) of terugbetaling dan wel genoegdoening van de geleden schade."

Verhaal op de voorschakel: Regresrecht

Indien de koper met succes zijn rechten heeft uitgeoefend op de verkoper dan kan de verkoper schadevergoeding vorderen van degene van wie hij het product heeft gekocht (zijn "voorschakel"). Voorwaarden hiervoor is dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de reden waarom het product niet voldoet aan de verwachtingen van de koper. Verwachtingen aanrekenbaar aan de verkoper kunnen zijn: verkoopuitingen, reclame of toezeggingen van de verkoper.


Als blijkt dat de verkoper de koper te veel tegemoet is gekomen met de schadeloosstelling dan kan de voorschakel niet voor deze kosten worden aangesproken. Dit is van toepassing als door een reparatie/herstel van een slijtage deel kosten worden verhaald op de voorschakel.


Tijdens de economische levensduur (gebruiksduurverwachting) van een "duurzaamproduct" is het soms ook redelijk dat een reparatie dan wel herstel door slijtage voorkomt. In dit geval is er geen sprake van Non-conformiteit.


Onderhoudskosten zijn altijd voor de koper. Tevens de gevolgen van het nalaten van onderhoud.

Contact

De Communicatie met de consument is veranderd......

De Communicatie met de consument is veranderd......

Internet heeft ervoor gezorgd dat de consument vandaag de dag precies weet wat zijn rechten zijn.


Contact: info @ conformiteit. nl

© 2022 KellyW Design /   Disclaimer Website

CONFORMITEIT

“in overeenstemming zijn met de regels of wetten.......”

Conformiteit-beginsel

"Een product moet voldoen aan de eigenschappen die je als consument redelijkerwijze mag verwachten."

Conformiteit

"De verkoper is verplicht een product te leveren dat met het consumentenrecht in overeenstemming is."

Non Conformiteit

" Van wanprestatie is sprake wanneer de verkoper tekort schiet in de verplichting tot nakoming van een overeenkomst."

Regres

"Schadevergoeding (schadeloosstelling) of terugbetaling dan wel genoegdoening van de geleden schade."

  

  

  

Disclaimer

Deze website is opgezet als informatieve site.

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Conformiteit.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. Deze website bevat links naar websites van derden, deze websites zijn niet van Conformiteit.nl en worden de Conformiteit.nl websitebezoeker uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. Conformiteit.nl kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte websites en evenmin voor de inhoud van de daaraan gekoppelde websites. Conformiteit.nl behoudt zich het recht voor de informatie op, en overige inhoud van, haar website te allen tijde te wijzigen.


W3layouts.